Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Ondernemer: Mooikamertje.nl, de eenmanszaak die producten aan consumenten aanbiedt, de gebruiker van de algemene voorwaarden
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door ondernemer aangeboden product dat wordt gesloten door verkoper en consument
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer
Product: een door ondernemer aangeboden zaak
Schriftelijk: per brief of per e-mail
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties. Afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.4 Orders, onafhankelijk door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor ondernemer slechts bindend indien en voor zover schriftelijk door ondernemer bevestigd (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden).
1.5 Door het plaatsten van een bestelling geeft de consument te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wijzigingen worden via www.mooikamertje.nl bekendgemaakt en treden 14 (veertien) dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Mooikamertje.nl, Gemullehoekenweg 113 5062 CB Oisterwijk
Tel: 06-16218754
E-mail: info@mooikamertje.nl
KvK nummer: 57368856
BTW-nummer: NL101478884B02

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
3.1 Alle beschrijvingen, getallen en/of andere aanduidingen van de aangeboden producten zijn gedetailleerd en met zorg gedaan zodat zij een goede beoordeling van de consument mogelijk maken. Eventueel gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.2 De overeenkomst tussen ondernemer en consument komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van de ondernemer middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier en de daarop volgende ontvangstbevestiging schriftelijk heeft ontvangen.
3.3 Indien niet alles geleverd kan worden dan zal de consument hier per omgaande schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen vermeld op www.mooikamertje.nl zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en uitgedrukt in Euro’s.
4.2 Voor de verzending van de bestelde producten wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
4.3 De in artikel 3.2 genoemde ontvangstbevestiging bevat een overzicht van de kosten van het bestelde product/de bestelde producten en de (eventuele) verzendkosten.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan op de volgende wijze geschieden:

  • online betaling middels IDEAL; de bestelling wordt direct verwerkt.
  • betaling middels overschrijving op IBAN nummer NL 57 RABO 0363 6393 22 tnv mooikamertje.nl in Oisterwijk onder vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt.

5.2 De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te worden voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert de ondernemer de bestelde artikelen voor de consument. Mocht de ondernemer na afloop van deze termijn de betaling niet hebben ontvangen, dan wordt het product/worden de producten weer vrijgegeven voor de verkoop.
5.3 De ondernemer zendt aan de consument een schriftelijke bevestiging zodra de betaling is ontvangen.

Artikel 6 Verzending en levering
6.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.2 De ondernemer bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Verzending zal geschieden via PostNL, de ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.
6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van het product/de producten naar het door de consument kenbaar gemaakte adres. Indien blijkt dat deze gegevens niet correct zijn, dan is dat het risico van de consument.
6.4 Indien de ondernemer gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze gegevens aan de ondernemer beschikbaar heeft gesteld.
6.5 De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.8 Indien de consument met betaling van een schuld aan de ondernemer, uit welke hoofde dan ook, in gebreke is, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaats gevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.
6.9 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De ondernemer blijft eigenaar van het bestelde product/ de bestelde producten tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
7.2 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden de leveringen van de ondernemer, komende van een order, als een geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan de ondernemer totdat alle door de ondernemer te leveren producten door de consument zijn betaald.

Artikel 8 Herroepingsrecht
8.1 Bij de aankoop van een product/van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product/de producten en de verpakking. Hij zal het product/de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product/de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Indien de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 Privacy
9.1 De ondernemer zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van de ondernemer beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is voor de ondernemer het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan de consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. De ondernemer houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens en de gegevens van de consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
9.2 De persoonsgegevens die door de ondernemer verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van de ondernemer.
9.3 Indien de consument geen prijs stelt op persoonlijke gerichte aanbiedingen of nieuws van de ondernemer, dan kan de consument dit schriftelijk aan de ondernemer laten weten. De consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

Artikel 10 Garantie
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten verzorging 2. Opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
10.3 Aanspraak op garantie vervalt indien anderen dan door de fabrikant aangewezen service-/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat de ondernemer tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.
11.3 De ondernemer zal de consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht situatie op de hoogte stellen.
11.4 Als overmacht wordt onder meer beschouwd storingen bij de ondernemer of leveranciers, werkstakingen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen etc.

Artikel 12 Klachten
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zullen door de ondernemer serieus in behandeling worden genomen.
12.2 De klacht dient door de consument binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waarop artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van de ondernemer kennis.